Menu contact
Gratis ophaling: 055 38 58 78
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Algemene privacyverklaring

Vzw De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen met maatschappelijke zetel te A.-.L. Vanhovestraat 14, 9600 Ronse en met ondernemingsnummer BE0466 159 432 (hierna “” KWZOV, of “ons/onze” of “wij”) ziet het als haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw privacy om te gaan. In deze ‘Privacy verklaring’ laten we u weten welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

In dit kader treden wij op in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor verwerking.

Onze privacy verklaring is van toepassing op al onze activiteiten (hieronder “Prestaties” genoemd), in het bijzonder op:

 • De relatie met klanten tijdens het leveren van Prestaties;
 • De relatie met leveranciers;
 • Het netwerken;
 • Het voeren van direct marketing via de website; 

 

In sommige gevallen hebben wij inzage in de data van onze klanten. In deze gevallen treden wij op in de hoedanigheid van verwerker en wordt met onze klanten een overeenkomst gesloten waarin opgenomen wordt tot welke data wij toegang hebben en met welk doel. Wij bieden de garantie dat de data exclusief voor het omschreven doel gebruikt wordt en wij garanderen dat de confidentialiteit en de privacy conformiteit gewaarborgd blijven.

Basis van ons privacy beleid:

 • Wij zijn conform de GDPR, de nieuwe Europese privacy wetgeving;
 • Wij verwerken enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het omschreven doel en beperken deze verwerking in de tijd;
 • Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot de mensen voor wie de toegang noodzakelijk is;
 • Wij streven naar maximale volledigheid en correctheid van de persoonsgegevens;
 • Wij zorgen voor een maximale en redelijke beveiliging van de persoonsgegevens;
 • Wij communiceren transparant over welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel en wat de rechten zijn van de betrokkenen;

 

Verwerking van persoonsgegevens:

Wij verwerken in principe geen gevoelige persoonsgegevens zoals medische of biometrische gegevens, of gegevens m.b.t. etniciteit, seksuele geaardheid, religie, politieke overtuiging, syndicale aansluiting of gerechtelijk informatie. Indien van toepassing, wordt voor het verwerken van dergelijke gevoelige persoonsgegeven uw expliciete toestemming gevraagd.

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

1. Klanten:
Deze persoonsgegevens worden van onze klanten bijgehouden:
 • Coördinaten (naam; adres; telefoon/gsm; e-mail; website);
 • Contactpersoon (naam; functie; telefoon/gsm; e-mail);
 • Bankgegevens en bestel-, prestatie- en betalingshistoriek;
 • Product-technische en/of inhoudelijke data mbt de samenwerking.

 

Met volgende doelen:

 • De operationele aspecten van de samenwerking met onze klanten zo goed als mogelijk kunnen uitvoeren (o.a. verwerking en afhandeling van vragen (vb. offerte opmaken); uitvoeren van de dienstverlening; administratieve verwerking (vb. facturatie van prestaties en opvolging van de betaling); solvabiliteitscontrole; bestel- en betaalhistoriek bijhouden; …);
 • Dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak);
 • Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde Prestaties.

 

De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op contractuele verwerking. Door een overeenkomst af te sluiten – mondeling, schriftelijk of op eender welke wijze – gaat de klant expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens voor bovenstaande doelen. Indien persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verwerkt worden, wordt hiervoor de uitdrukkelijke toestemming gevraagd van een persoon belast met de ouderlijke verantwoordelijkheid. Deze persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Deze bewaartermijn wordt opgelegd door de Vlaamse overheid in het kader van de KMO Portefeuille en is belangrijk m.b.t. productaansprakelijkheid; …

2.Netwerking:

Geregeld doen wij aan netwerking. In dit kader worden volgende persoonsgegevens bijgehouden:

 • Coördinaten (naam; adres; telefoon/gsm; e-mail);
 • Gegevens m.b.t. de activiteiten

 

Met volgende doelen:

 • Databank bijhouden van eventuele toekomstige samenwerkingen;
 • Dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak);
 • Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde Prestaties.

 

De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Aangezien iedereen die aan netwerking doet dezelfde expliciete bedoeling heeft om zijn/haar activiteiten en/of interesses aan derden voor te stellen en omgekeerd zelf ook contacten te verzamelen voor eventuele toekomstige samenwerkingen, heeft iedereen er baat bij deze gegevens zo lang als mogelijk (maar ook redelijk) te bewaren.

3.Leveranciers:

Deze persoonsgegevens worden bijgehouden:

 • Coördinaten (naam; adres; telefoon/gsm; e-mail; website);
 • Contactpersoon (naam; functie; telefoon/gsm; e-mail);
 • Bankgegevens en bestel- en prestatiehistoriek;
 • Product-technische en/of inhoudelijke data m.b.t. de samenwerking.

 

Met volgende doelen:

 • De operationele aspecten van de samenwerking met onze leveranciers zo goed als mogelijk te kunnen uitvoeren (o.a. verwerking en afhandeling van projecten; administratieve verwerking; solvabiliteitscontrole; bestel- en leverhistoriek bijhouden; …);
 • Samenwerking in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak);
 • Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde mogelijke samenwerkingen.

 

De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op contractuele verwerking. Door een overeenkomst af te sluiten – mondeling, schriftelijk, door levering of op eender welke wijze – gaat de leverancier expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens voor bovenstaande doelen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Deze bewaartermijn volgt de bewaartermijn van de klantengegevens.

Transfer van persoonsgegevens:

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden, behalve aan een aantal van onze leveranciers (vb. boekhouder; IT partner; cloud provider; advocaat; ), maar beperkt tot diegenen die noodzakelijk zijn om de hierboven omschreven doelen te kunnen realiseren. In deze gevallen worden enkel de voor hen relevante persoonsgegevens gedeeld en wordt met deze derde partijen een overeenkomst afgesloten die de nodige garanties bevat m.b.t. de confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bekend maken aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Onze Prestaties kunnen mogelijks linken bevatten naar derden, zonder dat persoonsgegevens doorgegeven worden. Hoewel wij met de grootste zorg omspringen met uw privacy, dient u er zich van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

Rechten van de betrokkenen:

Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft het recht om:

 • De eigen persoonsgegevens op te vragen en in te kijken;
 • De eigen persoonsgegeven te corrigeren en actualiseren;
 • De eigen persoonsgegevens te laten schrappen (recht om vergeten te worden);
 • De eigen persoonsgegevens te beperken;
 • De eigen persoonsgegevens te laten overdragen;
 • Gegeven toestemming in te trekken.

 

Wie één van deze rechten wil uitoefenen, kan hiervoor bij ons terecht (zie coördinaten onderaan deze Privacy Verklaring). Hij/zij dient zich te identificeren en zal hiervoor binnen de 30 dagen antwoord krijgen. Weet echter dat de rechten van betrokkenen soms ondergeschikt zijn aan hogere belangen (vb. wettelijke verplichting om sommige gegevens bij te houden, …).

Beveiliging:

Alle persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, worden met de grootste zorg bewaard en wij verbinden er ons toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

De toegang ertoe wordt voorbehouden aan diegenen die deze toegang nodig hebben in het kader van de hierboven omschreven doelen.

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van verwerking is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

De betrokkene erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij/zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan vzw KWZOV, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog in hoofde van vzw KWZOV.

Gebruik van cookies: zie website

Update van deze Privacy Verklaring:

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het huidige gebruik van en de huidige mogelijkheden van onze Prestaties. In een continue zoektocht naar verbeteringen van onze Prestaties, kan dit leiden tot een aanpassing aan deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Contactgegevens:

Heeft u een vraag of opmerking i.v.m. deze Privacy Verklaring, of wilt u uw rechten als betrokkene uitoefenen, dan kan u ons steeds bereiken via onderstaande coördinaten:

Vzw De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen (administratieve zetel)
Herenveld 4
9500 Geraardsbergen
info@kwzov.be

 

Klachten:

Indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief verwerkt worden kan u hiervoor een klacht indienen bij ons (zie bovenstaande coördinaten info@kwzov.be) of rechtstreeks bij de privacy commissie (commission@privacycommission.be).

instagram auction