Menu
De Retrodag, mis 'm niet!
Meer over De Kringwinkel
Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement – Waar is Ronnie?

 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door KOMOSIE vzw, koepel van Vlaamse Kringwinkelcentra, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 470, 2600 Antwerpen, KBO: 0453.093.037. Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis. De wedstrijd loopt van woensdag 27 september en loopt tot vrijdag 20 oktober 2017.

 

ARTIKEL 1 – HOE DEELNEMEN?


Tussen 27 september en 20 oktober 2017 kan iedereen raden op welke locaties Rik en Ronnie ophalingen doen.  Rik en Ronnie zijn vrachtwagenchauffeurs die Kringwinkelspullen ophalen in gans Vlaanderen en vormen de hoofdrolspelers van onze campagne voor Dag van De Kringwinkel 2017. In 5 verschillende filmpjes wordt een tipje onthuld van de geheime locaties.  De deelnemers aan de wedstrijd krijgen voor elke locatie een meerkeuzevraag.

Tijdsschema:

 • Wo 27 sep: eerste filmpje wordt op facebook gepost
 • Ma 2 ok: tweede filmpje + bekendmaking winnaar
 • Za 7 okt: derde filmpje + bekendmaking winnaar
 • Do 12 okt: vierde filmpje + bekendmaking winnaar
 • Ma 16 okt: vijfde filmpje + bekendmaking winnaar
 • Vr 20 okt: bekendmaking winnaar

Na het raden van de locatie, het beantwoorden van de schiftingsvraag en het invullen van de gegevens, maakt de deelnemer kans op een prijs (een overnachting en ontbijt voor 2 personen in de B&B, de Pastorie in Borgloon).

 

Hoofdvraag: Waar hebben Rik en Ronnie spullen opgehaald? (5x)


5 schiftingsvragen (1 per locatie/filmpje):

 1. Sinds wanneer werkt Rik al voor De Kringwinkel?
 2. Hoeveel kilometers stonden er op 11 september op de teller van Rik en Ronnies Kringwinkelvrachtwagen?
 3. Riks bijrijder is Ronnie.  Hoe oud is Ronnie?
 4. Hoeveel kubieke m³ past er in de Kringwinkelvrachtwagen van Rik en Ronnie?
 5. Hoeveel deelnemers deden er tot nu toe mee aan De Kringwinkel wedstrijd?

Enkel deelnames waarbij de gegevens correct en volledig werden ingevuld, zijn geldig en worden in overweging genomen.

De 5 deelnemers die bij elke locatie correct antwoorden op de hoofdvraag en met hun antwoord het dichtst het correcte antwoord op de schiftingsvraag benadert, winnen telkens de hoofdprijs. Geven meerdere deelnemers hetzelfde correcte antwoord, dan wint de deelnemer die het eerst deelnam.

 

ARTIKEL 2 – WIE MAG DEELNEMEN?


Ieder volwassen persoon die op Belgisch grondgebied woont mag aan de wedstrijd deelnemen. Als de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring op eerste verzoek van de organisator voor te leggen.

Deelname aan de wedstrijd is verboden voor: (i) personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band hebben met

De Kringwinkel, haar filialen, haar partners of hun filialen of met iedere andere vennootschap die meewerkt aan de organisatie of verspreiding van de wedstrijd; en voor (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen).

Deelnemers dienen over een geldig e-mailadres te beschikken.

Iedere deelnemer heeft recht op één enkele deelname, of twee indien de deelnemer zijn foto deelt via sociale media (facebook of twitter). KOMOSIE vzw behoudt het recht voor om van iedere deelnemer een bewijs te vragen van overeenkomst van identiteit met de door hem/haar geselecteerde foto.

 

ARTIKEL 3 – DISKWALIFICATIE, OPSCHORTING of ANNULATIE


Elke inbreuk op dit reglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer en uitsluiting van verdere deelname. De organisator kan een deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit reglement. De beslissing tot diskwalificatie of uitsluiting is definitief. Bij diskwalificatie verliest een deelnemer eveneens het recht op enige prijs;

KOMOSIE vzw zal in dat geval de prijs toekennen aan de eerstvolgend gerangschikte deelnemer.

KOMOSIE vzw heeft het recht om de wedstrijd te verkorten, te verlengen of te wijzigen of annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de wedstrijd overeenkomstig huidig wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s. KOMOSIE vzw kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Ook kan KOMOSIE vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich voordoen bij het ontvangen van de wedstrijddeelname.

Indien het reglement van de wedstrijd wordt gewijzigd door de organisator, zal dit worden meegedeeld op www.dekringwinkel.be . Deelnemers hebben dan ook de keuze tussen deelnemen en zich terugtrekken uit de wedstrijd.

 

ARTIKEL 4 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS


De 5 winnaars zullen worden bekendgemaakt op 2/10, 7/10, 12/10, 16/10 en 20/10/2017.

De prijs per winnaar is een overnachting en ontbijt in de B&B De Pastorie, in Borgloon. De winnaar kan deze overnachting vrij bepalen volgens beschikbaarheid bij De Pastorie.

KOMOSIE vzw behoudt zich het recht voor om een aangeboden prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde. De winnaars worden door KOMOSIE vzw persoonlijk en via facebook op de hoogte gebracht.

Elke deelnemer kan slechts 1 prijs winnen.

De prijzen worden per post opgestuurd naar de winnaars. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura. De prijs is  1 jaar geldig.

Met zijn/haar deelname aanvaardt de deelnemer automatisch het wedstrijdreglement evenals elke andere beslissing die KOMOSIE vzw zou moeten nemen. Deelnemers gaan ermee akkoord dat zij als winnaar op de website, Facebook of ander communicatiemateriaal van De Kringwinkel verschijnen.

 

ARTIKEL 5 – PRIVACY


De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam, e-mailadres, postcode, telefoonnummer van de deelnemer. Deze gegevens worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname, om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen en om hun naam op de website of via de andere mediakanalen te vermelden indien zij een prijs gewonnen hebben.

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Deze

rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te richten aan: KOMOSIE vzw, Uitbreidingstraat 470, 2600 Antwerpen. Bij

iedere aanvraag dient een kopij van de identiteitskaart te worden gevoegd ter controle. De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Wedstrijd, zodat De Organisator deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor een prijs.

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID


De organisator, diens medewerkers of betrokken dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade.

Wanneer de wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de organisator

zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

De organisator biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de prijzen voor welk doel dan ook. De organisator, diens medewerkers of betrokken dienstverleners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de prijzen, noch slechte werking of uitvoering van de prijzen, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de prijzen.

Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en het al of niet toewijzen van de prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

 

ARTIKEL 7 – BETWISTING


Betwistingen of klachten betreffende de huidige wedstrijd moeten onmiddellijk, en alleszins binnen de 8 dagen volgend op de

ontdekking van het feit dat aanleiding gaf aan de klacht, gemeld worden via e-mail op info@komosie.be.

De deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten. Alle beslissingen van de organisator in het kader van deze wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

Wanneer een van de bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.

Huidig wedstrijdreglement, alsook het verloop van de wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

pinterest youtube instagram shop auction