Menu contact
Gratis ophaling: 03 217 25 10
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Algemene voorwaarden De Kringwinkel

1. Algemeen
De Kringwinkel wordt hierna de verkoper genoemd. Onder koop wordt hierna verstaan de verkoopovereenkomst die tussen de koper en de verkoper is tot stand gekomen in de winkel van de verkoper. Onder levering wordt verstaan de levering van de verkoper aan de koper van een door de koper gekocht goed. Onder afhaling wordt verstaan het in ontvangst nemen van de gekochte zaak door de koper in de winkel of magazijnen van de verkoper. Onder ophaling wordt verstaan het ophalen door de verkoper van zaken die door de enkele afgifte aan de verkoper of door schenking onherroepelijk eigendom worden van de verkoper. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de verkoper en de klant met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Van deze voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

2. Aansprakelijkheid en garantie
De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of de verkoopbon, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de verkoopbon aangegeven kenmerken van de goederen en of leveringstermijn geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in geval van een aan de verkoper toerekenbare tekortkoming.

De koper is ervan op de hoogte dat de goederen die door de verkoper te koop aangeboden worden hetzij verworven werden via een schenking, hetzij door de verkoper als materialen zonder eigenaar of achtergelaten voorwerpen werden toegeëigend. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen aanvaardt de koper dat uit de omstandigheden waarin de goederen hem worden aangeboden moet worden afgeleid dat de kans groot is dat deze goederen zijn behept met gebreken die niet door de verkoper kunnen gekend zijn en dat het om tweedehandsgoederen gaat die niet voldoen aan de vereisten inzake veiligheid.
Er wordt overeengekomen tussen de partijen dat de aansprakelijkheid en garantietermijn van De Kringwinkel beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering voor goederen bestemd voor normaal particulier gebruik. Voor elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste 6 maanden na de levering of afhaling en waarvoor de garantie geldt, wordt het goed gedekt door de volgende garantie en in volgende volgorde: indien mogelijk wordt het goed vakkundig hersteld, vervangen door hetzelfde of een gelijkaardig product. Indien geen van voorgaande vormen van genoegdoening mogelijk zijn, zijn een prijsvermindering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst mogelijk.

Enkel De Kringwinkel zoals vermeld op het garantiebewijs of kasticket is verantwoordelijk voor de uitvoering van de garantie in toepassing van de garantiewetgeving. De koper moet elk gebrek aan overeenstemming, melden aan de verkoper binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan. De koper brengt het defecte goed samen met het kasticket en garantiebewijs terug naar De Kringwinkel waar het goed gekocht werd. Voor verplaatsingen voor herstellingen waarvoor geen garantie geldt, worden verplaatsingsonkosten aangerekend. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen wanneer het ingeroepen gebrek van geringe betekenis is.
De garantie dekt enkel het gebrek aan overeenstemming en vervalt indien het gebrek te wijten is aan de koper zelf, onder meer:

-     de schade veroorzaakt is door onoordeelkundig transport, val, schokken
-     op het garantiebewijs of kasticket iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt
-     de sticker met barcodenummer of de waarborgzegel is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt
-     het toestel is geopend en/of reparaties zijn uitgevoerd door derden
-     het defect een gevolg is van waterschade, brand, ongevallen, bliksem of natuurrampen
-     het defect veroorzaakt is door verkeerd gebruik, installatie, opzet, slecht onderhoud of nalatigheid
De garantie geldt niet voor onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen of gereinigd (zoals batterijen, lampen …)

De garantiebepalingen kunnen door de koper evenmin worden ingeroepen bij annulatie van een aankoop van goederen waarbij geen defect of noemenswaardige schade is vastgesteld doch die door onachtzaamheid van de koper niet geschikt worden bevonden (bijvoorbeeld: meubilair dat te groot is om te worden opgesteld in de daarvoor voorziene ruimte).

3. Betalingen
Alle betalingen geschieden contant aan de kassa van de winkel, tenzij anders overeengekomen.
Facturen zijn eisbaar op het adres van De Kringwinkel, vermeld op de voorzijde van deze verkoopovereenkomst, en contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Alle betalingen geschieden onder eisbaarheid van vroegere betalingen die onbetaald gebleven zijn. Ingeval van niet-betaling behoudt de verkoper het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen en eventuele afhalingen te schorsen mits hij de koper hiervan schriftelijk verwittigt.
Bij niet-betaling van het ganse bedrag op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het nog verschuldigde factuurbedrag verhoogd met intresten, begroot op 12% per jaar. Ingeval de volledige betaling niet volgt op uiterlijk de 15de dag na de verzendingsdatum van een aangetekende herinneringsbrief, dan is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het initiële factuurbedrag, met een minimum van 35 euro.

4. Afhalingen
Indien de koper op de schriftelijk overeengekomen afhalingsdatum de door hem gekochte goederen niet heeft afgehaald en de verkoper niet heeft in-gestemd met een verlenging van de afhaaltermijn (met hoogstens één maand), dan wordt de koop als ontbonden beschouwd en dan heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 20% van de overeengekomen koopsom. Eén en ander behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
Indien de verkoper de zaak niet tijdig heeft geleverd, rekening houdend met de gebruikelijke marge eigen aan de aard van de handel, op de overeengekomen datum, en de koper niet instemt met een verlenging van de overeenge-komen leveringstermijn (met hoogstens één maand), dan heeft de koper recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 20% van de overeengekomen koopsom.

5. Stockage van aangekochte goederen
Indien er voldoende ruimte beschikbaar is, kunnen aangekochte goederen onder bepaalde voorwaarden worden gestockeerd. De winkelverantwoordelijke bepaalt of er voldoende vrije ruimte is, gezien hij ook de verantwoordelijkheid draagt over de veiligheid van de werknemers.

5.1. Stockage kan enkel voor goederen die minstens 6 kg wegen en/of groter zijn dan 60 x 60 x 60 cm en waarvan de stukkost minstens 10 euro bedraagt. Voor gestockeerde goederen geldt dat de eigendomsoverdracht pas effectief wordt bij afhaling.
5.2. Goederen waarop enkel een voorschot werd betaald worden voor een duidelijk omschreven termijn opgeslagen.
De eerste 4 dagen is dat kosteloos.
Vanaf de 5de kalenderdag worden stockagekosten aangerekend per dagen per stuk. Eens de stockagekost het bedrag van het voorschot heeft overschreden, wordt de koop als ontbonden beschouwd en worden de goederen terug in de verkoop gebracht.
5.3. Goederen die volledig zijn betaald worden voor een duidelijk omschreven termijn opgeslagen. De eerste 4 dagen is dat kosteloos.
Vanaf de 5de kalenderdag worden stockagekosten aangerekend per dag en per stuk. Eens de afgesproken datum van afhaling met een maand is overschreden, wordt de koop als ontbonden beschouwd en de goederen opnieuw in de verkoop gebracht.

6. Levering
De Kringwinkel Antwerpen verzorgt zelf geen leveringen.
Wij voorzien enkel ter info een aantal adressen van externe bedrijven die transport of transportmiddelen aanbieden.
De kwaliteit en de prijzen die deze bedrijven aanbieden vallen integraal onder hun verantwoordelijkheid, en dus kan De Kringwinkel Antwerpen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade, tekortkomingen of fouten veroorzaakt door een van deze bedrijven.

7. Klachten
Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en daar zijn toegekomen uiterlijk op de 5de werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de koper.
De koper bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. Alle overeenkomsten tussen de verkoper en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.
Indien één van onderhavig algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

pinterest youtube instagram auction